Ανθρώπινο δυναμικό

Το προσωπικό

Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ πιστεύουμε στη δυναμική της ομάδας. Επιστήμονες, στελέχη, διοικητικό και λοιπό προσωπικό συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Κάθε ένας με τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, την τεχνογνωσία του και την διαφορετικότητα της αντίληψής του, συνεισφέρει δημιουργικά στην ομάδα έργου που συμμετέχει.

Οι άνθρωποί μας, η δεκτικότητα στην καινοτομία, ο σεβασμός, η ομαδικότητα και το κλίμα συνεργασίας προσδίδουν την δυναμική που απαιτείται για να υλοποιήσουμε με άριστα αποτελέσματα τα πλέον απαιτητικά έργα.

Επενδύουμε και στηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας μέσα από την:

  • Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων για γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του τομέα δραστηριοποίησης του κάθε στελέχους, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή τους σε αυτά.
  • Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και ομαδικότητας.
  • Ενθάρρυνση και στήριξη ατομικών πρωτοβουλιών των στελεχών μας για ανέλιξη μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα καθώς και κατάλληλες μετεκπαιδεύσεις.
  • Εφαρμογή πολιτικής κινήτρων.
  • Εφαρμογή κανόνων ίσων ευκαιριών και της αρχής της μη διάκρισης.
  • Προώθηση συνεργασιών του προσωπικού με ανθρώπους από πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού χώρου, καθώς και κορυφαία στελέχη της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι εκπαιδευτές 

Για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών κατάρτισης η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συνεργάζεται με έμπειρους και επιστημονικά καταρτισμένους εκπαιδευτές ενηλίκων. Εφαρμόζουμε σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτών μας προκειμένου να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο εκπαιδευτικό μας προσωπικό, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο εκπαιδευτικό κέντρο της επιλογής σας, αναφέροντας ευκρινώς τα μητρώα εκπαιδευτών στα οποία έχετε ενταχθεί.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ