Skip to main content

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Από τα πρώτα βήματά της η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ αναγνώρισε τη σημασία της συμπόρευσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατάρτισης, δικτύωσης και διάχυσης καλών πρακτικών μέσω διακρατικών συνεργασιών και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έτσι, σταθερά και συστηματικά από το 1997, εμπλέκεται σε πρωτοβουλίες και πιλοτικά προγράμματα που υλοποιούνται παράλληλα σε χώρες της Ε.Ε. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων μερών.

Μέσα από τις δράσεις αυτές επιτυγχάνεται:

 • Η εκπόνηση και εφαρμογή συνθετικών και καινοτομικών προσεγγίσεων σε ζητήματα κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης
 • Η ανάπτυξη και βελτίωση κοινών μεθοδολογιών και προϊόντων
 • Η αμφίδρομη μεταφορά εμπειριών και πρακτικών
 • Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
 • Η σύγκριση και αξιοποίηση διαφορετικών συστημάτων και πρακτικών
 • Η διαρκής ανταλλαγή πληροφόρησης και η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα και ενώσεις 

Μέχρι στιγμής η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει συμμετάσχει είτε ως εταίρος είτε ως συντονιστής στην υλοποίηση των ακόλουθων ευρωπαϊκών/ διακρατικών προγραμμάτων:

{mooblock=ADAPT}

Περίοδος Υλοποίησης:1998 -2000

Τίτλος προγράμματος: Πρωτοβουλία ενημέρωσης και προσαρμογής της Ελληνικής Γεωργίας στις Οικολογικές Βιολογικές καλλιέργειες με παράλληλες δράσεις κατάρτισης και πιλοτικών καλλιεργειών.

{/mooblock}

{mooblock=EQUAL 'Α Κύκλος}

Τίτλος Έργου: Μονοπάτια Απασχόλησης & Καριέρας
Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Δίκτυο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προώθησης στην Απασχόληση   (Δ.Ε.Σ.Π.Α)
Υποπρόγραμμα της Κ.Π. EQUAL: 1 Απασχολησιμότητα
Μέτρο Κ.Π. EQUAL που εντασσόταν το ΕΡΓΟ: 1.1 Διευκόλυνση της Πρόσβασης και της Επιστροφής στην Αγορά Εργασίας
Περίοδος Υλοποίησης 2003-2004


Ο κεντρικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού δικτύου «one shop» όπου παρέχονταν ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας για άνεργους που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Για την επίτευξη του στόχου επιχειρήθηκε μία άλλου τύπου προσέγγιση των συστημάτων υποστήριξης μέσα από:

 • Την υιοθέτηση νέων συστημάτων ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης προσέγγισης και υποστήριξης των ανέργων από τα Κέντρα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προώθησης στην Απασχόληση των Κ.Ε.Κ.
 • Την ανάπτυξη μιας κεντρικής δομής δικτύωσης, στήριξης και παρακολούθησης των Κέντρων αυτών.
 • Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία εταιρειών και φορέων κατάρτισης.
 • Την ανάπτυξη νέων τρόπων και εργαλείων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης μειονεκτουσών ομάδων.
 • Την ανάπτυξη νέων τρόπων και εργαλείων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης μειονεκτουσών ομάδων.


Συμμετέχοντες εταίροι

  Επωνυμία Εταίρου
1 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.E.) Συντονιστής Εταίρος
2 E.B.E.A.
3 ΤΕΚΜΩΡ ΑΕ
4 ΔΙΚΤΥΟ Α
5 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
6 V-Project Research Consulting A.E.
7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
9 ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ.
10 INTEGRATION KEK AE
11 ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΕΠΕ
12 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
13 ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
14 ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε.
15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Ε.Π.Ε.
16 ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ
17 ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
18 KEE «ΔΗΜΗΤΡΑ»
19 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
20 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ
21 DELTA SINGULAR ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
22 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε
23 EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Α.Ε.

{/mooblock}

{mooblock=EQUAL 'B Κύκλος}

Τίτλος:

EQUAL B - «Δημιουργία πρότυπων μοντέλων για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας»

Περίοδος:

 2005 – 2008

Ρόλος στο Έργο:

Συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Σύντομη περιγραφή:

Κύριος σκοπός του έργου ήταν η καταπολέμηση της προκατάληψης, η ανάπτυξη δομών και η προώθηση πρακτικών που θα συμβάλουν στην ίση μεταχείριση του εργατικού δυναμικού διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής καταγωγής , καθώς και την ενίσχυση όσων υπόκεινται σε φυλετικές διακρίσεις και κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύνδεσμοι: http://www.integrationet.com/

{/mooblock}

{mooblock=Grundtvig 2 Forum Ενήλικων Εκπαιδευόμενων}

Βήμα Διαλόγου για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους
   

GRUNDTVIG 2

Περίοδος Υλοποίησης: 2005 - 2008

Ο κύριος σκοπός του σχεδίου με τον τίτλο: «ΒΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ», Adult Learners Forum (ALF), είναι να δημιουργηθεί μια σύμπραξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους σε αυτήν, δημιουργώντας ένα βήμα διαλόγου (Forum).

Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει έλλειψη διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και από τους 5 φορείς που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική σύμπραξη (φορείς εκπαίδευσης από την Εσθονία την Ισπανία την Ελλάδα την Πορτογαλία και Ιταλία) καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δραστηριοποιηθούνκαι να δημιουργήσουν ένα βήμα διαλόγου (forum) και επικοινωνίας με άλλους ενδιαφερόμενους του ιδίου χώρου (ανά την Ευρώπη), συμμετέχοντας σε κοινές συναντήσεις ήτοι:

 • σεμινάρια,
 • ανταλλαγές εκπαιδευόμενων,
 • εργαστήρια τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερα ενθαρρύνονται σε αυτό το σχέδιο:

 • οι άνεργοι
 • οι γυναίκες και
 • άτομα που ζουν σε αγροτικές ή μειονεκτούσες περιοχές

Οι οποίοι χρειάζονται στήριξη, βοήθεια και ενθάρρυνση ώστε να γίνουν ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες στην κοινωνία.

Στόχοι του Προγράμματος

 • Να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και να προαγάγει την Ευρωπαϊκή συνεργασία στη δια βίου εκπαίδευση, ιδίως μεταξύ φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Να γίνει κατανοητή η διαφορετικότητα των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Να αναπτύξει μια ορισμένη στρατηγική στους Ενήλικες Εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε αυτοί να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες και να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στην κοινωνία μέσα από καινοτόμες δράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, τη πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα.
 • Να συμβάλλει στην κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων σε συνεργαζόμενες χώρες για ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών.
 • Να αυξήσει την ικανότητα των Ενηλίκων να παίξουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική τους ευαισθητοποίηση.
 • Να συμβάλλει στην αξιοποίηση των βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων τους (ομαδικό πνεύμα, αλληλεγγύη, ανοχή και δικαιοσύνη) σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και στη διάθεση για προσωπική συμμετοχή των Ενήλικων Εκπαιδευόμενων.

www.adult-learners-forum.com

{/mooblock}

{mooblock=Grundtvig Multilateral Project}

Ταυτότητα Έργου:  Learning Community  Μετανάστες/τριες ως εκπαιδευτικοί πλοηγοί διανοίγουν την πρόσβαση μεταναστών/τριών στην Δια Βίου Μάθηση

Αρ. Έργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Χώρες Διεξαγωγής: Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ολλανδία

Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig Multilateral Projects

Διάρκεια: 01.10.2009 – 30.09.2012

Διακρατικοί εταίροι: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε (GR), Gesundheit Berlin e.V. (DE), ZEBRA (AT), IQ Roma Service (CZ) , CESO (NL), Berliner Beauftragte für Integration und Migration (DE), KompetenzZentrum interkulturelle Öffnung der Altenhilfe (DE).

Συντονιστής Εταίρος: BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (DE)

Σκοπός: Κύριος στόχος του Σχεδίου “Learning Community” είναι η άρση των εμποδίων και η αύξηση του βαθμού αξιοποίησης των ευκαιριών συμμετοχής σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης από μετανάστες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο αναπτύσσει μία καινοτόμο συμβουλευτική προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ενδυνάμωσης των μεταναστών και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων (tailor-made) υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης τους για θέματα δια βίου μάθησης.

Κατά την διάρκεια του Σχεδίου μετανάστες θα εκπαιδευτούν προκειμένου να δράσουν ως εκπαιδευτικοί πλοηγοί, ήτοι, πολλαπλασιαστές που θα βοηθήσουν τα μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων να αξιοποιήσουν ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Πολύτιμο υλικό της εκπαίδευσης που θα προσφερθεί στους μετανάστες θα αποτελέσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα βοηθητικά υλικά για τους εκπαιδευτές τα οποία θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου.

Στόχοι:

 • Βελτίωση της πρόσβασης στην δια βίου μάθηση.
 • Ενδυνάμωση της ομάδας στόχου, κατάργηση διαρθρωτικών εμποδίων.
 • Υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση της ομάδας στόχου.
 • Διάδοση εκπαιδευτικής πολιτικής: υποστήριξη της διά βίου μάθησης και ευαισθητοποίησης σε επίπεδο μεταναστών.
 • Διάδοση σε κοινωνικό επίπεδο: κοινωνική ενσωμάτωση και ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
 • Διάδοση σε οικονομικό επίπεδο: υποστήριξη της γνώσης και της ανταγωνιστικότητας των μεταναστών ως πολύτιμων ανθρώπινων πόρων.

Προϊόντα/ αποτελέσματα:

 • Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και αξιοποίησης εκπαιδευτικών ευκαιριών από μετανάστες σε τοπικό επίπεδο.
 • Μεθοδολογικά καινοτόμα προσέγγιση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ενδυνάμωση των μεταναστών.
 • Προτάσεις πολιτικής για μεταφορά της ιδέας ως καλής πρακτικής και ευρύτερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πλοηγών καθώς και εκπόνηση εγχειριδίου "Εκπαιδευτικοί Πλοηγοί".
 • Πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό για τις εκπαιδεύσεις πλοηγών όπως και φυλλάδια/βοηθήματα για την εργασία των πλοηγών
 • Εκπαιδευμένοι πολλαπλασιαστές με μεταναστευτικό παρελθόν, ικανοί να δράσουν ως εκπαιδευτικοί πλοηγοί στις κοινότητές τους .
 • Υλικό πληροφόρησης (ιστοσελίδα, φυλλάδια πληροφόρησης, Flyer, δημοσιεύσεις κλπ.).

Πληροφορίες – Επικοινωνία:  

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 113 (Πάροδος Forum), 27100 Πύργος
Τηλέφωνο:                      (+30) 26210-40200
Fax: (+30) 26210-40210
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
URL: www.learning-community.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=Leonardo Da Vinci - Mobility POE within SMEs}

Τίτλος: LEONARDO DA VINCI - Κινητικότητα, ανάπτυξη προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενίσχυση της απασχολησιμότητας του γηράσκοντος ανθρώπινου δυναμικού

Περιόδος: 2009

Ρόλος στο έργο: Φορέας υποδοχής
Σύντομη περιγραφή: ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ενεργό γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού και την σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην διαχείριση του ζητήματος του γηράσκοντος πληθυσμού.

{/mooblock}

{mooblock=Ίσες Ευκαιρίες και Σεβασμός, Επιχειρηματικά εργαλεία από τη σκοπιά του Φύλου}

   

Επένδυσε στους ανθρώπους!

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων 2007 – 2013

Το έργο με κωδικό αριθμό POSDRU/97/6.3/S/62066, υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους της Δημοκρατίας της Ρουμανίας κατά 11,22% και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 88,78%. Εντάσσεται στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 2007-2013», άξονας προτεραιότητας 6 «Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης», τομέας παρέμβασης 6.3 «Προώθηση ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας». Το έργο υλοποιείται από τους εταίρους Ένωση των Ρουμάνων Γυναικών(Asοciatia Femeilor Din Romania, AFR,συντονιστής), Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ και HCS Advanced People Strategies Ltd.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην απασχόληση και να προωθηθεί η δημιουργία μίας πιο αλληλέγγυας και συνεκτικής κοινωνίας και να εξασφαλισθεί η ευημερία όλων των πολιτών. Ήτοι, η προώθηση των ίσων ευκαιριών επιχειρηματικότητας για όλους, μέσω της ενθάρρυνσης των γυναικών να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης μειονεκτουσών περιοχών.

Περίοδος υλοποίησης Δεκέμβριος 2010 – Σεπτέμβριος 2013.

Ο σκοπός του έργου επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

1. Μελέτες & έρευνες

   1.1 Μελέτη σχετικά με τις διαφορές των δύο φύλων όσον αφορά τα επαγγέλματα, την καριέρα και το εισόδημα. Συγκριτική Μελέτη Ρουμανία - Ελλάδα.

   1.2 Μελέτη και ανάλυση των ορθών πρακτικών για την ισότητα των ευκαιριών, άλλα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί στο κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Συγκριτική Μελέτη Ρουμανία - Ελλάδα.

2. Υποστήριξη γυναικών για την έναρξη επιχειρήσεων

   2.1 Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής στις πόλεις του Βουκουρεστίου, Ιασίου, Κραϊόβας και Μπρασόβ

Κατάρτιση στελεχών που θα ασχοληθούν στα κέντρα συμβουλευτικής

   2.3 Υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής

3. Δημιουργία διεπαγγελματικών δικτύων γυναικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

4. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων των γυναικών.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στο έργο στις εξής δράσεις:

 • Μελέτες και έρευνες

Για τη δράση αυτή η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει αναπτύξει και υλοποιήσει δύο μελέτες:

1. Μελέτη σχετικά με τις διαφορές των δύο φύλων όσον αφορά τα επαγγέλματα, την καριέρα και το εισόδημα. Συγκριτική Μελέτη Ρουμανία – Ελλάδα. (Σεπτέμβριος 2011)

2. Μελέτη και ανάλυση των ορθών πρακτικών για την ισότητα των ευκαιριών, που έχουν αναπτυχθεί σε άλλα προγράμματα σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Συγκριτική Μελέτη Ρουμανία – Ελλάδα. (Σεπτέμβριος 2011)

 • Δημιουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συμμετείχε στην οργάνωση των τεσσάρων κέντρων παροχής συμβουλών τύπου one-stop-shop στο Βουκουρέστι, Brasov, Iasi και Craiova.

 • Εξειδικευμένη κατάρτιση των στελεχών που απασχολούνται στα κέντρα

Στόχος της δράσης αυτής είναι η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων που θα εργαστούν στα κέντρα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την παροχή υψηλού επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, η  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συμμετείχε στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού αλλά και στην κατάρτιση των 9 ατόμων που επιλέχτηκαν να στελεχώσουν τα κέντρα παροχής συμβουλών στις 4 περιοχές δράσης.

 • Υποστήριξη της λειτουργίας των δομών

Η  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στη δράση αυτή με την παροχή πληροφοριών και συμβουλών, μέσω των υπηρεσιών one-stop-shop, στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα για την έναρξη δικής τους επιχείρησης (αυτοαπασχόληση).

Συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των κανονιστικών και / ή κοινωνικών φραγμών που εμποδίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην πολιτιστική της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ακόμα, βοηθά στον προσδιορισμό των επενδυτικών ευκαιριών σε ατομικό επίπεδο και στον εντοπισμό των πηγών χρηματοδότησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και στην προετοιμασία και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων. Επίσης, συμμετέχει στη δημιουργία εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών και του οδηγού επιχειρηματικότητας.

 • Στήριξη για τη δημιουργία διεπαγγελματικών δικτύων για τις γυναίκες

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συμμετέχει στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καινοτομία στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (European Network for Innovation in Female Entrepreneurship, ENIFE) για την προώθηση, δικτύωση και παρακολούθηση των πρωτοβουλιών των γυναικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας,

 • Παροχή κατάρτισης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των προσόντων των ωφελουμένων γυναικών

Υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης για συνολικά 320 γυναίκες σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των προσόντων των ωφελουμένων στην επιχειρηματικότητα και την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Τα προγράμματα υλοποιούνται στις πόλεις του Βουκουρεστίου, Ιασίου, Κραϊόβας και Μπρασόβ.

 

   

Επένδυσε στους ανθρώπους!

Ημερομηνία δημοσίευσης : 16.09.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑ:υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης 160 ιστοσελίδων (CPV 72413000 - 8 Υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων www.(World Wide Web).
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ:SANSE EGALE SI RESPECT–INSTRUMENTE ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN”, POSDRU/97/6.3./S/62066.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:OLYMPIC TRAINING AND CONSULTING LTD,Partener 2 proiect,cu sediul în Grecia,Pyrgos Ilia,Str. Riga Feraiou 113,cod fiscal 090122024. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με αυτή την ανάθεση,οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους: κ. Λάμπρο Κωνσταντίνο, 0030-2621040130, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με τον κ. Βάσσο Παναγιώτηs, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή 021.3192927
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ρουμανία στην έδρα υλοποίησης του έργου 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Ρουμανία στην έδρα υλοποίησης του έργου
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Ανοικτή διαδικασία / ανταγωνιστική σύμφωνα με τις οδηγίες 65 AMPOSDRU και της διάταξης αρ. 1050 της 29ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης εν ισχύ για τους ιδιώτες δικαιούχους των έργων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά μέσα, ο στόχος «Σύγκλιση», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 776 με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2012.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:το μέγιστο 5 ημέρες
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:340.000 lei χωρίς ΦΠΑ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:η καλύτερη προσφορά από τεχνική και οικονομική άποψη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:23.09.2013,ώρα 12.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:23.09.2013,ώρα 16.00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:έδρα υλοποίησης του έργου από την οδό Mavrogheni αρ. 1, 1ος όροφος, Sect. 3, Βουκουρέστι
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:κατόπιν αιτήσεως μέσω e-mail ή φαξ,ή προσωπικά από την έδρα του αγοραστή
ΠΗΓH ΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ μέσω POSDRU 2007-2013, AP6 "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης», Άξονας 6.3 «Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας." Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Εθνικοί πόροι και ίδια συμμετοχή του αιτούντα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκεφθείτε www.fonduri-ue.ro.

Για να δείτε την ανακοίνωση της ανάθεσης στα Ρουμάνικα παρακαλώ πατήστε εδώ.
Pentru a vedea anuntul de achizitie va rugam apasati aici.

{/mooblock}

{mooblock=Σχέδιο ERASMUS+: TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe}

imageedit 1 8196793630

Κατάρτιση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών για μία Πολυπολιτισμική Ευρώπη

Το σχέδιο Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe –TIME (αριθμός σχεδίου 2014-1-EL01-KA202-001576) είναι μία Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών (πατήστε εδώ για το επίσημο φυλλάδιο Erasmus+). Το Σχέδιο TIME ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και θα τελειώσει τον Αύγουστο του 2016.
Οκτώ εταίροι από Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να απεικονίσουν για πρώτη φορά μια επισκόπηση των πρακτικών κατάρτισης και απασχόλησης των διαπολιτισμικών μεσολαβητών για μετανάστες όπως εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει την αναγνώριση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και τον σχεδιασμό πρότυπων προγραμμάτων κατάρτισης τόσο για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές όσο και για τους εκπαιδευτές τους. Το σχέδιο ΤΙΜΕ θα αναλύσει επίσης υπάρχουσες δομές στις συμμετέχουσες χώρες και θα αναπτύξει προτάσεις για την μοριοδότηση και πιστοποίηση της κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από την Ελλάδα, τον εκπαιδευτικό φορέα BEST από την Αυστρία, τη Μονάδα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης της Ομοσπονδιακής Κοινωφελούς Επιχείρησης για την Υγεία, Τροφική Αλυσίδα και Περιβάλλον από το Βέλγιοτον BGZ Berlin International Cooperation Agency από τη Γερμανία, τον κοινωνικό συνεταιρισμό Programma Integra από την Ιταλία,το πανεπιστήμιο University Pope John-Paul II από την Πολωνία, και την Δημοτική Αστυνομία της Λισσαβόνας από την Πορτογαλία. Συντονιστής του σχεδίου είναι η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του σχεδίου: www.mediation-time.eu .
Αυτό το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο TIME αντανακλά τις απόψεις μόνο των εταίρων του, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που παρέχονται από αυτό.

logoolympiakieapbestimageedit 1 4689901404imageedit 1 4671556953imageedit 1 2488265596jan1imageedit 1 2562554948

imageedit 1 8499316684                                                   iky

{/mooblock}

{mooblock=Σχέδιο Erasmus+ 2016 “DIVERSITY IN ADULT EDUCATION”}

diversity

Το έργο “DIVERSITY IN ADULT EDUCATION” (DIVINA EDU) χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις, και έχει ως σκοπό να παρέχει ειδικές δεξιότητες και εργαλεία σε εκπαιδευτές ενηλίκων και διοικητικό προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ετερογένεια των εκπαιδευομένων τους.
Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:
1. Την ευαισθητοποίηση και παροχή πληροφοριών για θέματα ετερότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
2. Την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων και του διοικητικού προσωπικού φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων
3. Την προώθηση της ανάπτυξης ενός ασφαλούς και δίκαιου μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση ενηλίκων το οποίο θα διευκολύνει τα άτομα να αξιοποιούν πλήρως τις προσφερόμενες ευκαιρίες μάθησης
4. Την πρόληψη του εκφοβισμού μεταξύ ενηλίκων και άλλων μορφών διάκρισης στην εκπαίδευση
5. Την αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τη διάδοση καλών πρακτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
Tο έργο περιλαμβάνει εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία και έχει διάρκεια 2 χρόνια (2016-2018). Στο πλαίσιο του DIVINA EDU θα αναπτυχθεί το ακόλουθο υλικό:
- Ερευνητική έκθεση σε ζητήματα ετερότητας, εκφοβισμού και στρατηγικών διαχείρισης στην εκπαίδευση ενηλίκων για τον προσδιορισμό των αναγκών σε εθνικό επίπεδο και σχετικών καλών πρακτικών
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και περιεχομένου για τη διαχείριση της ετερότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό και σχετικής μεθοδολογία αξιολόγησης
- Δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και δικτύωσής τους.

Μάθετε περισσότερα:

Ιστότοπος του έργου: http://diversityadultedu.eu/

Για εγγραφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του προγράμματος συνδεθείτε εδώ

Twitter: #DiversityAdultEdu

{/mooblock}

{mooblock=Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες ίσως είναι ιδανικό για εσάς!”}

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή την ξεκινήσατε πρόσφατα; Μήπως διευθύνετε ήδη μία επιτυχημένη επιχείρηση και θα θέλατε να την επεκτείνετε σε νέες αγορές ή να αντλήσετε φρέσκες ιδέες;
Το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων και η οικονομική ενίσχυση που παρέχει το πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» μπορούν να σας βοηθήσουν να ανταλλάξετε γνώσεις και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
Εμείς στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης του προγράμματος στο πλαίσιο του έργου IPEYE 2, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και να ωφεληθείτε από τις δυνατότητες που προσφέρει!
Στις 29.02.2016 και 01.03.2016 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ενημέρωση των ενδιάμεσων φορέων από όλη την Ευρώπη για
• την παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα
• το πλαίσιο υλοποίησης των κινητικοτήτων
• τις υποχρεώσεις και τα οφέλη για τους συμμετέχοντες
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα; Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Εμείς στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είμαστε στη διάθεσή σας ως ενδιάμεσος φορέας, να σας υποστηρίξουμε στην υποβολή της αίτησης σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα!

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλ. 2621040200
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

{/mooblock}

{mooblock=Σχέδιο ERASMUS+ 2015:“ Rooms to VET - Upskilling and Professionalisation of private tourism accommodation services”}

r2v logo 2

Το έργο Rooms to VET – Αναβάθμιση δεξιοτήτων και Επαγγελματοποίηση υπηρεσιών ιδιωτικών τουριστικών καταλυμάτων, διάρκειας 24 μηνών (Σεπτέμβριος 2015-2017), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 9 εταίρους από 5 χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Σλοβενία, Ισπανία), με ειδίκευση στους τομείς του τουρισμού και της ΕΕΚ.
Στόχος του έργου είναι να διατηρήσει και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, αναπτύσσοντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επαγγελματοποίησης των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιοκτήτες ιδιωτικών καταλυμάτων, μικρών κατοικιών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και Μίλητο Συμβουλευτική από την Ελλάδα, τον φορέα επαγγελματικής κατάρτισης Innovation Training Center, S.L. / ITC και την Ένωση τουριστικών επιχειρήσεων Asociacion Hotelera de Menorca /ASHOME από την Ισπανία, το Ίδρυμα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Cyprus Center for European and International Affairs / CCEIA και την εταιρία R&Do Limited από την Κύπρο και τα πανεπιστήμια University of Zadar και University of Primorska Faculty of Tourism Studies - Turistica / UP από Κροατία και Σλοβενία αντίστοιχα. Συντονιστής εταίρος του σχεδίου είναι το Ινστιτούτο Institute for Tourism από την Κροατία.

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο του σχεδίου ROOMS2VET εδώ.
Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του σχεδίου: www.roomstovet.eu

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=Σχέδιο ERASMUS+ 2015:“Social Enterprise Skills for Business Advisers”}

SESBA Logo

Το σχέδιο Social Enterprise Skills for Business Advisers - SESBA (αριθμός σχεδίου 2015-1-EL01-KA202-014097) είναι μία Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2015, Βασική Δράση 2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το Σχέδιο SESBA ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και θα τελειώσει τον Αύγουστο του 2018.

Επτά εταίροι από Ελλάδα, Μάλτα, Ιρλανδία, Ιταλία, Εσθονία και Βουλγαρία, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αποτυπώσουν την υπάρχουσα κατάσταση ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην ΕΕ, τα προσόντα που χρειάζονται οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό θα επιτρέψει την αναγνώριση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών από τον κοινωνικό τομέα στην επαγγελματική συμβουλευτική για την ανάπτυξη νέων τεχνικών συμβουλευτικής και τον σχεδιασμό πρότυπων προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω ενός εκπαιδευτικού που θα δημιουργηθεί. Το σχέδιο SESBA θα επιδιώξει την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και των λοιπών εμπλεκομένων στην επιχειρηματική συμβουλευτική, σχετικά με την αναγκαιότητα για συστηματική κατάρτιση των επιχειρηματικών συμβούλων για την παροχή επαρκών υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και Μίλητο Συμβουλευτική από την Ελλάδα, τον φορέα Acrosslimits από την Μάλτα, τον κοινωνικό συνεταιρισμό Programma Integra από την Ιταλία, το πανεπιστήμιο Agricultural University - Plovdiv από την Βουλγαρία, το πανεπιστημιακό Ινστιτούτο LIMERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY από την Ιρλανδία και την ΜΚΟ QUIN-Estonia από την Εσθονία. Συντονιστής του σχεδίου είναι η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του σχεδίου www.sesba-project.eu και επισκευθείτε την εκπαιδευτική πύλη του προγράμματος http://courses.sesbaproject.eu/el/

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=SEEK}

ERASMUS10

Εrasmus νέοι επιχειρηματίες – Σχέδιο SEEK

Το «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί στις συμμετέχουσες Χώρες με τη βοήθεια τοπικών σημείων επαφής –η  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ λειτουργεί από το 2016 ως τοπικό σημείο επαφής του προγράμματος. Τα τοπικά σημεία επαφής είναι αρμόδια για την παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης.
H ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης του προγράμματος στο πλαίσιο του έργου SEEK το οποίο υλοποιείται με την συμμετοχή 10 εταίρων από Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Μάλτα, Κύπρο και Ισπανία, υπό τον συντονισμό του φορέα CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVIGACION DESANTIAGO DE COMPOSTELA από την Ισπανία. Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και να ωφεληθείτε από τις δυνατότητες που προσφέρει μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (e-mail: tereza_pap@olympiakokek.gr τηλ. 2621040200, 2621040217).

Για να ενημερωθείτε σχετικά με:

• τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα,

• το πλαίσιο υλοποίησης των κινητικοτήτων,

• τις υποχρεώσεις και τα οφέλη για τους συμμετέχοντες,


Αν είστε νέος επιχειρηματίας ή επιθυμείτε να γίνετε, και ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα, δείτε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ Οι μηνιαίες αποζημιώσεις ανά χώρα κινητικότητας βρίσκονται εδώ 

Αν είστε έμπειρος επιχειρηματίας και ενδιαφέρεστε να φιλοξενήσετε στην επιχείρησή σας ένα νέο επιχειρηματία, δείτε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα; Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο www.erasmus-entrepreneurs.eu
Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλ. 2621040200, 2621040217

 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος - Τερέζα Παπαγιαννοπούλου

{/mooblock}

{mooblock=Parents4All}

P4ALL

Το έργο Parents for All χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019) Ο γενικός στόχος του έργου Parents4all (Γονείς για Όλους) είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενδυναμώσει και να αναπτύξει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των γονέων της κοινωνίας υποδοχής και των γονέων που ανήκουν σε ΕΠΜ ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική ένταξη παιδιών σχολικής ηλικίας που ανήκουν σε ΕΠΜ.

Αναμένεται ότι οι ενισχυμένες δεξιότητες και η αυξημένη ευαισθητοποίηση των γονιών θα έχει θετική επίδραση στην αλληλεπίδραση μαθητών με διαφορετική καταγωγή, στη συνεργασία με το σχολείο και στην κοινωνική ένταξη γενικότερα.

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν σχεδιαστεί ώστε :

 • Να ενδυναμώσουν τους γονείς των κοινωνιών υποδοχής και γονείς μετανάστες προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολιτισμική και φυλετική πολυμορφία στα σχολεία

 • Να αναπτύξουν στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς, βοηθώντας τους να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες και να υποστηρίζουν ενεργά τις σχολικές δραστηριότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση

 • Να ευαισθητοποιήσουν γονείς και κοινό μέσω κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού

 • Να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή των γονιών στην κοινωνική ενσωμάτωση ως μια συνεργατική, αμφίπλευρη και αμοιβαία ανταμειφτική διαδικασία.

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του www.parents4all.eu

ή στην σελίδα του στο facebook.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=Season Ready - Work-based learning for seasonal hospitality workers}

SEASONREADY

Το σχέδιο SeasonReady χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Επαγγελματική εκπαίδευση , 2017-2019). Στο SeasonReady συμμετέχουν 6 εταίροι από την Κροατία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η σύμπραξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, προάγοντας την ανάπτυξη ενός παραγωγικού και αποτελεσματικού εποχιακού εργατικού δυναμικού με υψηλό επαγγελματισμό, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης ενός προγράμματος κατάρτισης στο χώρο εργασίας (work based learning), το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών και των εποχιακών εργαζόμενων σε τρεις βασικές πτυχές της φιλοξενίας

 

 • λειτουργίες υποδοχής,
 • υπηρεσίες εστίασης και
 • υπηρεσίες φροντίδας δωματίων.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος SeasonReady είναι:

 

 • Η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κινητοποιημένων, εξειδικευμένων, αξιόπιστων εργαζομένων με αυτοπεποίθηση, σε τρεις βασικές πτυχές της φιλοξενίας – λειτουργίες υποδοχής, υπηρεσίες εστίασης και υπηρεσίες καθαριότητας

 • Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας κατάρτισης βασισμένης στις αρχές μάθησης στον χώρο εργασίας (work-based learning), προσαρμόσιμης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

 • Η υποστήριξη πιθανών ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και τεχνικές κατάρτισης εξασφαλίζοντας ότι η κατάρτιση είναι αποτελεσματική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες

 • Ο εξοπλισμός των εποχικών εργαζομένων με τον σωστό συνδυασμό  δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων που απαιτούνται για μια δουλειά στον τομέα της φιλοξενίας

 • Η παροχή συστάσεων στους ενδιαφερόμενους φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας βιώσιμης μεθοδολογίας μάθησης στον χώρο εργασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις φιλοξενίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του www.seasonready.eu

ή στην σελίδα του στο facebook

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=SEnDing - Sector Skills Alliance for the design and delivery of innovative VET programmes to Data Science and IOT professionals}

SEnDIng logo 7638dfeb

Το έργο SEnDing είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο του Ευρωπαïκού Προγράμματος Erasmus+ / Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων.

Αριθμός Έργου: 591848-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-SSA

Συντονιστής Έργου: Πανεπιστήμιο Πατρών

Διάρκεια: 36 μήνες

Ημερομηνία έναρξης έργου: 1η Δεκεμβρίου 2017

Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: 30η Νοεμβρίου 2020

Στοχεύει:

Στην κάλυψη της έλλειψης δεξιοτήτων επαγγελματιών πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Το έργο στοχεύει τόσο σε επαγγελματίες πληροφορικής που εργάζονται στον τομέα του IT, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας (π.χ. οικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα).

Στην παροχή δεξιοτήτων σε επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, οι οποίες είναι καθολικά αναγνωρίσιμες μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Στο σχεδιασμό ένα σχήματος αναφοράς για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ο σχεδιασμός του σχήματος αναφοράς θα γίνει σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς, πρότυπα (π.χ. eCF και ESCO).

Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία θα είναι αρθρωτά, θα στηρίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα και θα στοχεύουν επαγγελματίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Στον σχεδιασμό ενός πλαισίου πιστοποίησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του http://sending-project.eu

ή στην σελίδα του στο facebook

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=BioS - Digital skills on Computational Biology for Health Professionals}

Bios Logo

Το έργο «BioS: Ψηφιακές Δεξιότητες στην Υπολογιστική Βιολογία» είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο του Ευρωπαïκού Προγράμματος Erasmus+ / Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων.

Το BioS στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κλινικών ιατρών, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παράδοσης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Υπολογιστική Βιολογία, καθώς και των οριζόντιων δεξιοτήτων, ανταποκρινόμενο ευθέως στις ανάγκες του κλάδου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σε αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες.

Ο σκοπός του BioS να είναι να εφοδιαστούν οι ιατροί με γνώση, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, υπηρεσίες και πολιτικές, προς όφελος της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών.

Το BioS υλοποιείται από μία πολύ-εταιρική κοινοπραξία που αποτελείται από 13 εταίρους σε 8 κράτη-μέλη της ΕΕ και αναπτύσσει όλα του τα αποτελέσματα σε 9 ευρωπαϊκές γλώσσες, διασφαλίζοντας ευρεία επίδραση στην Ευρώπη και εκτός αυτής, και απαντά ευθέως στην ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των πολιτικών, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επαγγελματιών της Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς θα παράγει Προτάσεις Πολιτικής, συνδράμοντας στις σχετικές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του www.bios-project.eu

ή στην σελίδα του στο facebook

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=WEMIN - Migrant Women Empowerment and Interaction}

WEMIN

Το σχέδιο WEMIN – Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Γυναικών Προσφύγων και Μεταναστριών (AMIF-2016-AG-INTE-01 (AMIF) - WEMIN – No 776211) είναι ένα διετές έργο 2018-2019, το οποίο στοχεύει στην εφαρμογή και προώθηση ενός πρωτοποριακού μοντέλου ενσωμάτωσης για τις μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες όλων των ηλικιών μέσα στις κοινότητες στις οποίες εμπλέκονται.

Το έργο επιδιώκει:

 • να καλύψει κοινωνικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πτυχές της ένταξης σε οκτώ χώρες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • να ενδυναμώσει τις μετανάστριες και τις γυναίκες πρόσφυγες να γίνουν πρωταγωνίστριες της ζωής των κοινοτήτων στις οποίες ζουν και να ενεργούν ως πολλαπλασιαστές εντός των οικογενειών και των δικτύων τους.

 • να προωθήσει μια στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των γυναικών της κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστριών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα και από τις δύο πλευρές, να αμφισβητηθούν οι υπάρχουσες αφηγήσεις σχετικά με τη μετανάστευση και να ενισχυθούν οι ίδιες οι εμπλεκόμενες κοινότητες στις τοπικές κοινωνίες.

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεών του παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του http://www.wemin-project.eu

EUAMIF

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=MILE - Migrants Integration in the Labour market in Europe}

MILE

To σχέδιο MILE- Ενσωμάτωση μεταναστών στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας , είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο υλοποιείται από το Διεθνές Ινστιτούτο Οικονομικής Συνεργασίας ICEI (Ιταλία) σε συνεργασία με επτά δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που προέρχονται από την Ιταλία, την Αυστρία, την Ισπανία και την Ελλάδα – μεταξύ αυτών και η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. Το έργο έχει διάρκεια 30 μηνών, από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Μάιο του 2021.

Το MILE στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και ενσωμάτωση ενός μοντέλου ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, που θα βασίζεται στη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων μερών έχοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των εργοδοτών και των μεταναστών.

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεών του παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του www.projectmile.eu

ή στην σελίδα του στο facebook

EUAMIF

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=REFORM}

 REFORM

Το σχέδιο REFORM- Reinforcing Educator's Competences for Councelling and Motivation (αριθμός σχεδίου  2018-1-BGOl-KA201-047903) είναι μία Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2018, Βασική Δράση 2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών». Το Σχέδιο REFORM ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί  τον Σεπτέμβριο του 2020.

Επτά εταίροι από Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία, ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν μια κοινή μεθοδολογία για την επαγγελματική καθοδήγηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς νέες επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αυξήσουν τα προσόντα τους ως προς την παροχή επαγγελματικής καθοδήγησης. Αντί των παραδοσιακών και διάσπαρτων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, το σχέδιο REFORMστοχεύει στην παροχή μιας νέας μεθοδολογίας ολοκληρωμένης μάθησης η οποία υποστηρίζεται από πετυχημένα εργαλεία και μεθόδους επαγγελματικής καθοδήγησης. Οι εκπαιδευτικοί θα ενθαρρυνθούν για την ανάπτυξη και αξιοποίηση εξατομικευμένων στρατηγικών και πρακτικών  επαγγελματικής καθοδήγησης που θα επικεντρώνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε μαθητή και όχι στη χρήση γενικών εργαλείων που δεν είναι απαραίτητα κατάλληλα για την κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.

Η μεθοδολογία αυτή προτείνεται ως υποστηρικτικό εργαλείο των καθηγητών στην καθημερινή τους εργασία μέσα στην τάξη, ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά η επαγγελματική καθοδήγηση και να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή/και οδηγούνται στην ανεργία. 

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του REFORM θα πραγματοποιηθεί

 - συλλογή μεθοδολογιών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την υλοποίηση επαγγελματικής καθοδήγησης στα σχολεία, στις χώρες που συμμετέχουν στην σύμπραξη,

 - δοκιμή, προσαρμογή, και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που μπορούν να προσφέρουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής και εν τέλει,

 - ενίσχυση των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη των μαθητών κατά την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση ή τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

   - Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας μάθησης με εργαλεία και μεθόδους επαγγελματικής καθοδήγηση.

   - Διακρατικές εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών  για την παροχή επαγγελματικής καθοδήγησης,

   - Πολλαπλασιαστικές δραστηριότητες για δοκιμές, ανατροφοδότηση και διάδοση των πνευματικών προϊόντων  του έργου.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους 119  Secondary School''Academician Mihail Arnaudov (συντονιστή) και τον φορέα Znam i Moga LTD από την Βουλγαρία, την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ από την Ελλάδα, τον φορέα Danmar Computers sp z o.o από την Πολωνία, τον φορέα CESIE από την Ιταλία, τα σχολεία Inspectoratul Scolar Judetean Arges από την Ρουμανία και Agrupamento De Escolas Jose Estevao από την Πορτογαλία.

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο του σχεδίου REFORM εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο  REFORM παρακαλούμε ανατρέξατε στην σελίδα του σχεδίου στο facebook.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=SocialB}

Social B Logo Horizontal Colour CMYK

Το SocialB είναι μια συνεργασία μεταξύ 8 εταίρων από τους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δια βίου μάθησης και ανώτερης εκπαίδευσης σε 4 χώρες -Ιρλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Sector Skills alliance.

Η ομάδα του SocialB θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια σουίτα εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη ατομικής και επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δικτύων στον τομέα της κοινωνινκής επιχειρηματικότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο μαθημάτων σε 16-24 Εκπαιδευτικές Ενότητες, και θα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αναγνωρισμένες ελλείψεις δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε περιοχές ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, βιωσιμότητα και επέκταση του κλάδου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2020 ως τον Δεκέμβριο του 2022, και το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί θα έχει στόχο να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα εκπαίδευσης ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κέντρων δια βίου μάθησης ενσωματόνοντας μια μαθητο-κεντρική προσέγγιση εστιασμένη σε πρακτικές και ρεαλιστικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεών του παρακαλούμε ανατρέξατε στην ιστοσελίδα του https://socialb-erasmus.eu/

PROJECT NUMBER – 612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=DIGITA}
Digita Logo

To πρόγραμμα DIGITA: "Χτίζοντας την δεξιότητα των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ως προς την σύμπλευση της πρακτικής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτών (DigCompEdu)", συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί ένα πρόγραμμα που εμπίπτει στο πλαίσιο Στρατηγικών Συνεργασιών για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τελεί υπό την ομπρέλα του Προγράμματος Erasmus+ INDIRE. Διαρκεί 24 μήνες και εμπλέκει οκτώ ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.
Οι εταίροι του προγράμματος είναι διεθνείς ΜΚΟ με ειδίκευση στα θέματα νεολαίας, εμπορικά επιμελητήρια, ερευνητικά ινστιτούτα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και εκπαιδευτικά κέντρα συμβουλευτικής από επτά διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία, Ισπανία, Σερβία, Δανία, Ελλάδα)
.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων καθώς και άλλων επαγγελματιών που προσφέρουν υπηρεσίες σε ενήλικες εκπαιδευόμενους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων, με βάση το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ικανότητα. Στόχος μας είναι η επίτευξη των παραπάνω μέσω της προώθησης καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης που θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους κατά την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποτελεσματικούς τρόπους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
 

Ιστοσελίδα σχεδίου: https://digitaleducation.tdm2000.org/digita/

Facebook

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}

{mooblock=DIGITAL GURU}

DigitalGUruLogo

Το DIGITAL GURU προτίθεται να παρέχει στις ΜΜΕ, τους εργοδότες και τους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού καινοτόμες μεθόδους για μια αποτελεσματική διαχείριση της μάθησης στο χώρο εργασίας.

Το έργο στοχεύει:

• Να βελτιώσει τις συνθήκες της αποτελεσματικής μάθησης στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής δέσμευσης, της εκτεταμένης επαφής, του χρόνου σπουδών και των διαρκών επίσημων και άτυπων ευκαιριών για απόκτηση και βελτίωση δεξιοτήτων
• Να βελτιώσει τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα
• Να επεκτείνει την παροχή ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, για να βελτιώσουν τον αλφαβητισμό και τις ψηφιακές τους ικανότητες
• Να προοδεύσει προς υψηλότερα προσόντα
• Να προσελκύσει ενήλικες που δεν θα συμμετείχαν σε άλλες μορφές μάθησης
• Να βελτιώσει τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης
• Να προσεγγίσει άτομα που συνήθως δεν συμμετέχουν στη συνεχή εκπαίδευση ή κατάρτιση
• Να προωθήσει την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στη Διά Βίου Μάθηση για την αύξηση κοινών αξιών, ιδίως κατά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου DIGITAL GURU είναι
• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
• Εργοδότες και
• Διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού
που συνήθως προσφέρουν εκπαίδευση σε εργαζόμενους σε στοιχειώδη επαγγέλματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα σχεδίου: www.digitalguruproject.eu
Facebook: #DigitalGuruProject2020

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

{/mooblock}