Ενίσχυση των τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των τεχνικών και μηχανικών των έξυπνων πόλεων – SMACITE

Δημοσιεύτηκε: 15/06/2022
Προβολές: 108

Οι έξυπνες πόλεις δεν είναι μόνο μια τάση αλλά μια αναγκαιότητα του σύγχρονου κόσμου, καθώς και το κλειδί για το μέλλον. Για να επιταχυνθεί η δημιουργία έξυπνων πόλεων και να αγκαλιαστούν οι σχετικές υποδομές που βασίζονται στην τεχνολογία, πρέπει να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες για την κατάρτιση του προσωπικού τους με τη δημιουργία δημόσιων προγραμμάτων κατάρτισης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας με τον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εξειδικευμένων στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων που να συνδυάζουν ένα προσαρμοστικό μείγμα τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους τεχνικούς και τους μηχανικούς που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και λειτουργούν βιώσιμες Έξυπνες Πόλεις.

Το έργο SMACITE αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του ελλείμματος δεξιοτήτων με τον σχεδιασμό και τη δοκιμή ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει ένα νέο και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που θα συνδυάζει ψηφιακές δεξιότητες σχετικά με τις τεχνολογίες που επιτρέπουν τις έξυπνες πόλεις με κοινωνικές, επιχειρηματικές και πράσινες δεξιότητες.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

- Ένας χάρτης ικανοτήτων για τις έξυπνες πόλεις και προφίλ θέσεων εργασίας για τις έξυπνες πόλεις που είναι συμβατά με την ESCO.

- Ένα πρόγραμμα σπουδών για τις έξυπνες πόλεις που συνδυάζει τεχνικές και μη τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες και προωθεί εξατομικευμένες μαθησιακές διαδρομές.

- Μαθησιακοί πόροι για τις τεχνολογίες των έξυπνων πόλεων και για την ανάπτυξη των κοινωνικών, επιχειρηματικών και πράσινων δεξιοτήτων των τεχνικών και των μηχανικών των έξυπνων πόλεων.

- Ένα διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών.

- Ένα MOOC για τις τεχνολογίες των έξυπνων πόλεων.

- Εικονικοί κόσμοι για την οικοδόμηση των κοινωνικών, πράσινων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των τεχνικών και των μηχανικών των Έξυπνων Πόλεων.

Οι κύριοι ωφελούμενοι  του έργου είναι τεχνικοί και μηχανικοί έξυπνων πόλεων, είτε από τον δημόσιο τομέα (π.χ. δήμοι) είτε από επιχειρήσεις που παρέχουν λύσεις έξυπνων πόλεων, καθώς και σπουδαστές ΑΕΙ και ΙΕΚ που ενδιαφέρονται για τις έξυπνες πόλεις.

Η σύμπραξη του έργου SMACITE συγκεντρώνει 12 οργανισμούς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που μοιράζονται ένα κοινό όραμα. Πρόκειται για Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ενώσεις επιχειρήσεων πληροφορικής και τεχνολογίας, Οργανισμούς του δημόσιου τομέα και έναν φορέας πιστοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πριν από την έναρξη του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (8 Ιουνίου 2022), οι εταίροι συζήτησαν τη συμμετοχή τους στο έργο και την τεχνογνωσία που φέρνει ο καθένας σε αυτό και συμφώνησαν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τους τρεις πρώτους μήνες, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή έναρξη του έργου.

Το SMACITE είναι ένα τριετές έργο (01/06/2022 - 31/05/2025) που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αριθμός Έργου: Project Number: 101052513).

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι ο πάροχος κατάρτισης από την Ελλάδα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων, θα αναλάβει την υλοποίηση των πιλοτικών καταρτίσεων στην Ελλάδα και θα υποστηρίξει την διασφάλιση της ποιότητας και την διαχείριση των κινδύνων του σχεδίου συνολικά.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ