Πράσινος Αγροτουρισμός

(Τελευταία ενημέρωση: 17/06/22) Με βάση την πρόσκληση του Υποέργου «Πράσινος αγροτουρισμός» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής:

  • Για τις πολύ μικρές - μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός είναι 7.500.000 Ευρώ.
  • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός είναι 12.500.000 Ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης για την Δυτική Ελλάδα είναι 30% για τις μεγάλες, 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για τις μικρές.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οχήματα για μεταφορές εντός του χώρου της μονάδας, αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων για την λειτουργία της μονάδας, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες και άυλα στοιχεία ενεργητικού)
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου)
  • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ)
  • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους)

Δικαιούχοι μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 05 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση και τα παραρτήματα του Υποέργου «Πράσινος αγροτουρισμός» πατήστε εδώ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ