Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

(Τελευταία ενημέρωση: 17/06/22) Με βάση την πρόσκληση του Υποέργου «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής:

 • Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός 3.000.000 Ευρώ.
 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός 10.000.000 Ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης για την Δυτική Ελλάδα είναι 40% για τις μεγάλες και 50% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις (κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οχήματα για μεταφορές εντός του χώρου της μονάδας, αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων για την λειτουργία της μονάδας, απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής, άυλες δαπάνες και άυλα στοιχεία ενεργητικού)
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου)
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.α.)
 • Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων)
 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων)
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ)
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (κατασκευή και βελτίωση ακινήτων, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού κ.α.)
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων και δημοσιεύσεις για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα)
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους)

Δικαιούχοι μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία, είναι γραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

αα) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο, τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,

ββ) εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενισχυόμενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

γγ) η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι 3-ετούς διάρκειας.

δδ) με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων αα) και ββ).

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-ετίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.

δ) Δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 18 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση και τα παραρτήματα του Υποέργου «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» πατήστε εδώ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ