Γενετική Βελτίωση Ζώων

(Τελευταία ενημέρωση: 17/06/22) Με βάση την πρόσκληση του Υποέργου «Γενετική βελτίωση ζώων» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής:

• Για τις ΜΜΕ ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός 2.000.000 Ευρώ.
• Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός 1.000.000 Ευρώ.

Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων:

• Για τις «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έτος.
• Για τις «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

α) Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: 80%

β) Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων: 80%

γ) Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα: 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%

δ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας: 80%

Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

• Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (δαπάνες διοργάνωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, των δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων, έξοδα μετακίνησης κ.α.)
• Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων, δημοσιεύσεις για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα)
• Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα (για συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση -διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, για δαπάνες δοκιμών που διενεργούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τους, με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου, για γονοτυπικό έλεγχο αγροτικών παραγωγικών ζώων)
• Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας (δαπάνες προσωπικού που αφορούν ερευνητές, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες κτιρίων και γηπέδων κ.α.)

Δικαιούχοι μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

β) Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.

γ) Δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω α) και β) παραγράφων που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

δ) Οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 27 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση και τα παραρτήματα του Υποέργου «Γενετική βελτίωση ζώων» πατήστε εδώ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ