Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

(Τελευταία ενημέρωση: 17/06/22) Με βάση την πρόσκληση του Υποέργου «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής:

  • Για τις ΜΜΕ ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός 1.000.000 Ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης για την Δυτική Ελλάδα είναι 50%.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση - παλμέτα).

Δικαιούχοι μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 31 Αυγούστου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση και τα παραρτήματα του Υποέργου «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» πατήστε εδώ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ