Σχέδια Βελτίωσης

Ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσημες ανακοινώσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης, δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων και τα δημοσιεύματα δίνουν μια γενική εικόνα.

Η πρόσκληση αναμένεται για τον Σεπτέμβριο. Το ύψος των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα ανέρχεται:

 • Για επενδύσεις στη φυτική παραγωγή και στη μελισσοκομία μέχρι 130.000 ευρώ.
  Για επενδύσεις στη ζωική παραγωγή μέχρι 200.000 ευρώ.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης (και όχι ως νεοεισερχόμενος) ή να έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών στην πρόσκληση του έτους 2021.

Επίσης, θα πρέπει:

 • Να έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος
 • Να μην έχει υπάρξει δικαιούχος σχεδίου βελτίωσης κατά την πρόσκληση του 2018

Η εκμετάλλευση θα πρέπει να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 12.000 €, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ και να λειτουργεί νόμιμα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιτρέπεται η απόδειξη της νομιμότητας μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Επιλέξιμες επενδύσεις θα είναι οι εξής:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • ΑΠΕ
 • Περίφραξη εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κα.)
 • Κατασκευή ή ανακατασκευή στάβλου, αμελκτηρίου, αποθήκες ζωοτροφών
 • Αυτοματοποίηση διατροφής, από το σιλό έως την ταινία μεταφορά
 • Αμελκτική μηχανή
 • Θηλαστικές μηχανές
 • Ταΐστρες, ποτίστρες
 • Διαχείριση αποβλήτων

Η αγορά ζώων δεν θα είναι επιλέξιμη.

Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει:

 • Να έχουν προσαρμοσμένο μέγεθος στη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (τεκμηρίωση σκοπιμότητας)
 • Να έχουν εύλογο κόστος
 • Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

Προτεραιότητα θα έχουν:

 • Η αιγοπροβατοτροφία και η μελισσοκομία
 • Τα οπωροκηπευτικά και το βαμβάκι
 • Η παραγωγή ζωοτροφών
 • Οι ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιματική αλλαγή
 • Οι καλλιέργειες – εκτροφές που προτείνονται από τις περιφέρειες

Επίσης θα βαθμολογούνται:

 • Το οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ ορίων που θα καθοριστούν).
 • Η ρεαλιστικότητα του επενδυτικού σχεδίου όταν το κόστος των επενδύσεων δεν υπερβαίνει το 4πλάσιο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης
 • Η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού με ιδία κεφάλαια.
 • Η δυναμική της εκμετάλλευσης: ενημερότητες χωρίς παρακρατούμενες οφειλές, κερδοφορία, μη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκμετάλλευσης.
 • Η ιδιότητα του νέου γεωργού, η εμπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα.
 • Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση.
 • Η επένδυση σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών κάθε περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
 • Οι καινοτόμες επενδύσεις.


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ