Ενίσχυση για Αγρανάπαυση και Αμειψισπορά

Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Η 2η πρόσκληση για τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», μας παρουσιάζει τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, τις επιλέξιμες καλλιέργειες και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τις δεσμεύσεις Α (αγρανάπαυση) και Β (αμειψισπορά).

Περιοχές παρέμβασης:

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β ́ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β ́ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β ́1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β ́1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β ́983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β ́3224) ΚΥΑ, καθώς και στις ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων:


1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

2. Υγρότοποι Αμβρακικού

3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

4. Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού

5. Λίμνες Τριχωνίδα - Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός

6. Δέλτα Νέστου

7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη.

Οι περιοχές ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς των Νομών Ηλείας και Αχαΐας που εντάσσονται ολικώς ή μερικώς, αφορά τους εξής Καλλικρατικούς Δήμους: ΉλιδαςΑνδραβίδας - ΚυλλήνηςΑρχαίας ΟλυμπίαςΔυτικής ΑχαΐαςΠηνειού.

Τα ποσά ενίσχυσης για τις δεσμεύσεις Α και Β της Δράσης 10.01.04 είναι τα εξής:

Δέσμευση Α (αγρανάπαυση)

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης - Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος) / Δυτική Ελλάδα
Αραβόσιτος 534
Ζαχαρότευτλα 502
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600
Βαμβάκι 600

Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση θα είναι μειωμένα, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.

Δέσμευση Β (αμειψισπορά)

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης - Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος) / Δυτική Ελλάδα
Αραβόσιτος 390
Ζαχαρότευτλα 358
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600
Βαμβάκι 554
Ηλίανθος 320

Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά καλλιέργεια ψυχανθών και ως EFA πάλι καλλιέργεια ψυχανθών θα είναι μειωμένα, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Αποκλείονται:

 • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
 • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
 • Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.

Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια θα πρέπει:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας). Ο υποψήφιος πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά απόδειξης της αρδευσιμότητας τωναιτούμενων αγροτεμαχίων και να μπορεί να τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
 • Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης.

Αποκλείονται τα εξής αγροτεμάχια:

 • Κατά το έτος εφαρμογής 2021 εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της αριθ.2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.04 του Μέτρου 10 ή/και σε άλλες δράσεις του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022.
 • Είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του έτους αναφοράς.
 • Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.
 • Οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της Δράσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022, για διαφορετικά από τα ενταγμένα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αγροτεμάχια.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στήριξης αφενός στη Δράση 10.1.04, αφετέρου σε άλλη δράση των Μέτρων 10 και 11 την ίδια περίοδο, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει σε ποια από τις δύο αιτήσεις θα συμπεριλάβει καθένα από τα αγροτεμάχια προς ένταξη. Σε αντίθετη περίπτωση το αγροτεμάχιο απορρίπτεται.

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση στήριξης για την ειδική δέσμευση Α ή την ειδική δέσμευση Β μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για διαφορετικά αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης τους με συγκεκριμένες επιλέξιμες δενδρώδεις καλλιέργειες και στη δέσμευση Γ της Δράσης 10.1.04.

Στην περίπτωση που δικαιούχος της Δράσης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κριθεί δικαιούχος στο πλαίσιο και επόμενης Πρόσκλησης (με διαφορετικά αγροτεμάχια) οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Για τους υποψηφίους της Δράσης των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ισχύουν τα εξής βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

 • Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.
 • Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της Δράσης, καθώς και να τηρούν τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όσον αφορά το Μητρώο Εισροών και Εκροών - Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), τις γενικές υποχρεώσεις του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης και τις διατάξεις του Προγράμματος Δράσης για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι διετούς διάρκειας και εκκινούν από την ημέρα δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να κατέχουν τα ενταγμένα αγροτεμάχια νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων,
 • να διατηρούν τα ενταγμένα αγροτεμάχια σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις,
 • να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία έχουν ενταχθεί στη Δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων,
 • να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της Δράσης της παρούσας, μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη Δράση αγροτεμάχιο,
 • να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα,
 • να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα,
 • να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της Δράσης.

Για να διαβάσετε την 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.01.04, πατήστε εδώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση

 • Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Ωστόσο το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί ετησίως έως 50% (≤50%), χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης.
 • Η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης), τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά (στο ελάχιστο ποσοστό του 30%) καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς δέσμευσης.
 • Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.) στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους. Ο δικαιούχος υποχρεούται στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, καθώς και στην κοπή της ποώδους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών.
 • Στα αγροτεμάχια τα οποία έχουν επιλεγεί για αγρανάπαυση και επιπλέον έχουν κλίση μεγαλύτερη του 8% (>8%), ο δικαιούχος δεσμεύεται να εγκαταστήσει, με την έναρξη των καλλιεργητικών εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, φυτά εδαφοκάλυψης μέσω της σποράς σταυρανθών ή/και σιτηρών ή/και χειμερινών ψυχανθών που δεν συγκομίζονται. Μετά τη σπορά των φυτών εδαφοκάλυψης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, συγκομιδή, βόσκηση κ.ά.). Στην περίπτωση που ως φυτά εδαφοκάλυψης χρησιμοποιηθούν καλλιέργειες που λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οι δικαιούχοι της δράσης δεν δικαιούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση.
 • Η εναπομείνασα της αγρανάπαυσης έκταση, καλλιεργείται με επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες (ΑραβόσιτοςΖαχαρότευτλαΥπαίθρια φρέσκα
 • λαχανικά και κηπευτικάΒαμβάκι).
 • Επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».
 • Στην Ομάδα Καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά» περιλαμβάνονται και τα κηπευτικά υπό κάλυψη που αφορούν σε χαμηλής κάλυψης καλλιέργειες αλλά όχι σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ B: Αμειψισπορά

 • Oι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί ετησίως μέχρι και στο 90% (≤90%) χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης.
 • Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες.
 • Η εναπομείνασα της αμειψισποράς έκταση, καλλιεργείται με επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες (ΑραβόσιτοςΖαχαρότευτλαΥπαίθρια φρέσκα
 • λαχανικά και κηπευτικάΒαμβάκιΗλίανθος).
 • Επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των φυτικών ειδών της ομάδας καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά».
 • Στην Ομάδα Καλλιέργειας «Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά» περιλαμβάνονται και τα κηπευτικά υπό κάλυψη που αφορούν σε χαμηλής κάλυψης καλλιέργειες αλλά όχι σε καλλιέργειες θερμοκηπίου.
 • Δεν επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες, ούτε στην κύρια ποτιστική καλλιέργεια, ούτε και στην ξηρική αμειψισπορά. Αγροτεμάχια με επίσπορη καλλιέργεια δεν αποτελούν αντικείμενο της αίτησης πληρωμής.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Όσον αφορά τη λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα και την εφαρμογή κτηνοτροφικών αποβλήτων ισχύουν τα εξής:

Οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα κοντά σε επιφανειακά νερά (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφροι και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) ή υπόγεια νερά (πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις) και ειδικότερα:

 • Προκειμένου για αζωτούχα λιπάσματα: σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από όχθες επιφανειακών υδάτινων όγκων σε περίπτωση έκτασης με κλίση μέχρι 8%, και σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων σε παρόχθιους αγρούς με κλίση άνω του 8%,
 • Προκειμένου για κτηνοτροφικά απόβλητα:
   • Σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από όχθες επιφανειακών υδάτινων όγκων για την περίπτωση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, και 20 μέτρων για την περίπτωση των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. 
   • Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8%, όταν τα λιπάσματα ή τα κτηνοτροφικά απόβλητα είναι σε υγρή μορφή, με εξαίρεση την εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με τη μέθοδο της έγχυσης.
   • Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από υδροληψίες υπόγειου νερού (γεωτρήσεις, πηγές και πηγάδια) προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση.
   • Σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από κάθε άλλη υδροληψία υπόγειου νερού.
   • Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Επιπλέον, τα κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να διατίθενται στους εδαφικούς αποδέκτες σε ανεπεξέργαστη μορφή (αχώνευτα).
 • Η εφαρμογή τόσο των αζωτούχων λιπασμάτων όσο και των επεξεργασμένων υγρών ή στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων απαγορεύεται να γίνεται σε ακατέργαστες εδαφικές εκτάσεις που δεν καλύπτονται από βλάστηση οποιασδήποτε μορφής, φυτοφράκτες ή γειτονικά κτήματα, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος απωλειών λόγω απορροής ή διήθησης είναι μεγάλος.
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων:
   • σε παγωμένες ή καλυμμένες με χιόνια επιφάνειες, καθώς και σε εδάφη κορεσμένα με νερό, που δε στραγγίζουν επαρκώς ή πλημμυρισμένα,
   • ενώ υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης στο αμέσως επόμενο διήμερο,
   • όταν πνέει ισχυρός άνεμος.
   • Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά απόβλητα πάνω από 250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, το αντίστοιχο όριο είναι 170 κιλά/εκτάριο.
 • Τα στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα πρέπει να ενσωματώνονται στο έδαφος άμεσα ή το αργότερο μέσα σε διάστημα 12 ωρών από την εφαρμογή τους.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες, πρέπει να προσέχουν κατά τη λίπανση των καλλιεργειών ώστε αθροιστικά α) το άζωτο των αζωτούχων λιπασμάτων και β) το διαθέσιμο στα φυτά άζωτο από τα κτηνοτροφικά απόβλητα κατά την καλλιεργητική περίοδο εφαρμογής τους, να μην υπερβαίνει τον καθοριζόμενο μέγιστο αριθμό μονάδων αζώτου (ποσότητα προστιθέμενου αζώτου ανά μονάδα επιφάνειας) ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και τον τύπο εδάφους.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν λιπάσματα που περιέχουν άζωτο ή κτηνοτροφικά απόβλητα κατά την περίοδο μειωμένων εισροών. Εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό ισχύει στην περίπτωση της ορθολογικής λίπανσης καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών, με την προϋπόθεση της μη εφαρμογής αποβλήτων πτηνοτροφείων και υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. Τα απόβλητα πτηνοτροφείων και τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα, επιπλέον, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό άμεσα διαθέσιμου αζώτου απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε αμμώδη εδάφη και κατά την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως 30η Νοεμβρίου.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται κατά τη βασική λίπανση να εφαρμόζουν ποσότητα αζώτου που υπερβαίνει το 25% της συνολικά απαιτούμενης για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται κατά την περίοδο μειωμένων εισροών να εφαρμόζουν ποσότητα αζώτου που υπερβαίνει το 25% της συνολικά απαιτούμενης για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
 • Για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες, ισχύουν και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του Προγράμματος Δράσης, οι οποίες αφορούν τη λίπανση, την άρδευση και τις λοιπές καλλιεργητικές τεχνικές, και ο έλεγχος των οποίων γίνεται μέσω της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ενώ στην περίπτωση έκδοσης νέων Προγραμμάτων Δράσης ή αναθεώρησης του υφιστάμενου, οι γεωργοί οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα σε αυτά.


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ