Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η 3η πρόσκληση για το πρόγραμμα των νέων αγροτών μας ενημερώνει για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρούν, όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Το ποσό ενίσχυσης είναι 35.000 € και δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες. Μπορεί, να αυξηθεί κατά 2.500 € στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν η μόνιμη κατοικία των υποψηφίων ανήκει σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή και
 • όταν η κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι πτηνοκτηνοτροφική με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ηλικιακή ανανέωση και η δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στον αγροτικό τομέα.

Οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται παρακάτω, αφορούν όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών.

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να είναι όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι ενήλικες έως 41 ετών,
 • είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μια από τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος.
 • εγκαθίστανται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση,
 • εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ),
 • δεν είναι επαγγελματίες αγρότες,
 • δεν έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 με τυπική απόδοση που ξεπερνάει τις 12.000 Ευρώ,
 • δεν έχουν εξωγεωργική απασχόληση ή εάν έχουν, τη διακόψουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησης,
 • δεν έχουν υπάρξει δικαιούχοι προγραμμάτων για νέους αγρότες στο παρελθόν, αλλά ούτε και δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020,
 • δεν έχουν σύζυγο που να έχει υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2021 ή/και να έχει υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2019 ή/και το 2020 με τυπική απόδοση που ξεπερνάει τα 12.000 Ευρώ ή/και να είναι επαγγελματίας αγρότης/τισσα ή να
 • έχει τις προϋποθέσεις να οριστεί επαγγελματίας αγρότης/τισσα (εξαιρούνται οι επαγγελματίες στον τομέα της αλιείας),
 • δεν είναι σπουδαστές/τριες ή φοιτητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης,
 • δεν παίρνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα),
 • δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση,
 • δεν εκτίουν ποινές φυλάκισης,
 • δεν είναι ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό συλλογικό σχήμα.

Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν είναι υπό σύσταση, να ανήκουν σε νέο γεωργό (να μετέχει, δηλαδή, στο κεφάλαιο τουλάχιστον κατά 51%) και έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να γίνουν δικαιούχοι:

 • να υποβάλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2021,
 • να έχουν γεωργική εκμετάλλευση που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, την οποία έχουν δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2021 και η τυπική της απόδοση είναι πάνω από 12.000 Ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνονται οι επίσπορες καλλιέργειες),
 • να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες (τα νομικά πρόσωπα εγγράφονται ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης),
 • να υπαχθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ,
 • να γίνουν επαγγελματίες αγρότες,
 • από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής τους να έχουν τζίρο τουλάχιστον 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου (δηλαδή, της τυπικής απόδοσης στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2021),
 • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4 έτη (η έναρξη του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να ξεκινήσει εντός 9 μηνών από την απόφαση ένταξης).

Οι δεσμεύσεις του προγράμματος για τους δικαιούχους είναι οι εξής:

ολοκληρώνοντας το επιχειρηματικό τους σχέδιο να έχουν τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20% και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη ή ίση των 16.000 ευρώ,

 • να διατηρούν τη γεωργική τους εκμετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους,
 • να υποβάλουν αίτημα ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ημερομηνία ένταξής τους,
 • να διατηρήσουν την βαθμολογία τους,
 • να διατηρήσουν τη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης (για φυτωριακές επιχειρήσεις),
 • να διατηρήσουν την αντίστοιχη έγκριση τύπου (για θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών).
 • Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου θα πρέπει:
   • εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης να αποκτήσουν την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη»,
   •  ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης,
   • η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκμετάλλευσης να μην μειωθεί κάτω από τα 12.000€,
   • για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ο δικαιούχος να αποκτήσει την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασής του.

Για 4 έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα πρέπει:

 • να παραμείνουν επαγγελματίες αγρότες (για τα νομικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης),
 • να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ,
 • να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ,
 • η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να είναι τουλάχιστον 16.000 ευρώ,
 • να έχουν τζίρο τουλάχιστον 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου (δηλαδή, της τυπικής απόδοσης στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους ολοκλήρωσης),
 • να διατηρούν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (την έδρα για τα νομικά πρόσωπα) εντός της ίδιας Περιφέρειας,
 • να διατηρούν την ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης,
 • ο δικαιούχος νομικό πρόσωπο να διατηρεί ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 και του ΚΑΔ 01.7),
 • κατά τη διάρκεια των επιπρόσθετων δεσμεύσεων ελέγχεται ότι οι δηλώσεις που υποβάλλονται κατ’ έτος εμφανίζουν κύκλο εργασιών για το προηγούμενο έτος ο οποίος υπερβαίνει το 50% της τυπικής απόδοσης εξόδου.

Για να διαβάσετε την 3η πρόσκληση του προγράμματος, πατήστε εδώ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ