Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων

Η υπουργική απόφαση για το Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων μας ενημερώνει για τα μέτρα που θα επιδοτηθούν και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Το ποσό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέτρο και το χαρακτηρισμό της περιοχής και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΤΡΑ

Ορεινές, Μειονεκτικές & Νησιωτικές περιοχές

Λοιπές περιοχές

α. Εκρίζωση - αναφύτευση

1.455

1.260

     i. εκρίζωση

210

140

     ii. προετοιμασία εδάφους

245

170

     iii αναφύτευση

500

450

     απώλεια εισοδήματος

500

500

β. Φύτευση αμπελώνων

745

620

     i. προετοιμασία εδάφους

245

170

     ii φύτευση

500

450

γ. Επανεμβολιασμός

680

680

   i. εμβολιασμός

180

180

   απώλεια εισοδήματος

500

500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

390

360

Επιλέξιμες εκτάσεις είναι όσες:

 • είναι φυτεμένες με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου,
 • είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο,
 • έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο Πρόγραμμα,
 • έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος,
 • υπάρχει ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού, μεταξύ των δύο συστημάτων: Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης,
 • η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι 0,5 στρέμμα φυτεμένη έκταση,
 • η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται:
 • στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης, σε ένα ή περισσότερα τεμάχια και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε,
 • σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη.

Δεν χορηγείται στήριξη για τις εκτάσεις:

 • που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας,
 • που έχουν λάβει ενωσιακή ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα κατά τις δέκα (10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης,
 • αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,5 στρέμμα αμπελώνα,
 • παραγωγών με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια,
 • αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις δηλώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση και οινοποίηση από δηλούντα (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων).
 • παραγωγών οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας (αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το Πρόγραμμα).

Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης.

Κριτήρια Προτεραιότητας

 • Νέοι παραγωγοί: θεωρούνται οι παραγωγοί που είναι κάτω των 40 ετών, έχουν αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα.
 • Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση. Το μέγεθος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης είναι τουλάχιστον 1 στρέμμα και είναι φυτεμένο με οινοποιήσιμες ποικιλίες σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου.
 • Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς, δηλαδή, αν τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή (με εξαίρεση της Κρήτης και της Εύβοιας).
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύναται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας (αμπελοτεμάχια εντός οριοθετημένης ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε και οι ποικιλίες σύμφωνες με την παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος («Βεβαίωση συμμόρφωσης» βιολογικής παραγωγής ή AGRO 2-1 & 2-2).
 • Ένταξη για όλα τα μέτρα (εκρίζωσης - αναφύτευσης, φύτευσης, βελτίωσης τεχνικών διαχείρισης).

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων για ένταξη στο Πρόγραμμα.

Για να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση του προγράμματος, πατήστε εδώ.

 © - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ