Δραστηριότητες

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα και την εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και προσφέρει υπηρεσίες δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Στην αγροτική οικονομία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής στα πλαίσια της ΚΑΠ γύρω από το ΟΣΔΕ και το ΠΑΑ (προγράμματα Νέων Αγροτών κλπ). Επίσης παρέχει υπηρεσίες γύρω από το Κτηματολόγιο.

Ενδεικτικά οι δραστηριότητές μας:

  • Εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υπερεθνικού ενδιαφέροντος στην δια βίου εκπαίδευση μέσω πιλοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus, Erasmus+, AMIF.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στοχευμένης ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
  • Προγράμματα κατάρτισης voucher για ανέργους
  • Προγράμματα εκπαίδευσης - επιμόρφωσης αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων (Τεχνικοί ασφαλείας, ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ κλπ)
  • Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
  • Υποβοήθηση υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ και συναφείς υπηρεσίες
  • Μελέτες και αιτήματα ένταξης σε προγράμματα του ΠΑΑ (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης κλπ)
  • Υποβοήθηση υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο
  • Υπηρεσίες εξουσιοδοτημένων εξεταστικών κέντρων για την πιστοποίηση δεξιοτήτων σε θέματα πληροφορικής και ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ως προς το ΟΣΔΕ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ