Πολιτική ποιότητας

Η συνολική λειτουργία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ διέπεται από Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, της σχετικής νομοθεσίας και της αγοράς. Βασική επιδίωξή μας μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του κάθε καταρτιζόμενου και η ποιοτική υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία βρίσκουν ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζουμε:

  • Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε κλάδους δυναμικής ζήτησης, με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας.
  • Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίησή τους.
  • Τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας της Ολυμπιακής Εκπαιδευτικής, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών
  • Την ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη λειτουργία του ΚΕΚ.


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ