Skip to main content

Ενίσχυση για Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες

Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Η 3η πρόσκληση για τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», μας παρουσιάζει τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, τις επιλέξιμες καλλιέργειες και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρήσουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τη δέσμευση Γ (χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες).

Περιοχές παρέμβασης:

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β ́ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β ́ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β ́1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β ́1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β ́983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β ́3224) ΚΥΑ, καθώς και στις ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων:


1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

2. Υγρότοποι Αμβρακικού

3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

4. Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού

5. Λίμνες Τριχωνίδα - Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός

6. Δέλτα Νέστου

7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη.

Οι περιοχές ενδιαφέροντος για τους παραγωγούς των Νομών Ηλείας και Αχαΐας που εντάσσονται ολικώς ή μερικώς, αφορά τους εξής Καλλικρατικούς Δήμους: ΉλιδαςΑνδραβίδας - ΚυλλήνηςΑρχαίας ΟλυμπίαςΔυτικής ΑχαΐαςΠηνειού.

Τα ποσά ενίσχυσης για τη δέσμευση Γ της Δράσης 10.01.04 είναι τα εξής:

Δέσμευση Γ (χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες)

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) / Δυτική Ελλάδα
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά) 272
Ελιά (Βρώσιμη, ελαιοποιήσιμη και διπλής κατεύθυνσης) 452
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά) 317
Μηλοειδή (Μηλιά - Αχλαδιά) 188

Οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται με επιπλέον ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 24 €/Ha.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Αποκλείονται:

Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

- Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
- Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.

Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια θα πρέπει:

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας). Ο υποψήφιος πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά απόδειξης της αρδευσιμότητας των αιτούμενων αγροτεμαχίων και να μπορεί να τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
 • Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 του ενδιαφερόμενου με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά-ελαιοποιήσιμη-βρώσιμη-διπλής κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών.
 • Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.
 • Για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Αποκλείονται τα εξής αγροτεμάχια:

 • Κατά το έτος εφαρμογής 2021 εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της αριθ.2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.04 του Μέτρου 10 ή/και σε άλλες δράσεις του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022.
 • Είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ 2021 του υποψηφίου.
 • Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.
 • Είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 του υποψηφίου με μη επιλέξιμη για τη Δράση καλλιέργεια.

Οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της Δράσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022, για διαφορετικά από τα ενταγμένα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αγροτεμάχια.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στήριξης αφενός στη Δράση 10.1.04, αφετέρου σε άλλη δράση των Μέτρων 10 και 11 την ίδια περίοδο, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει σε ποια από τις δύο αιτήσεις θα συμπεριλάβει καθένα από τα αγροτεμάχια προς ένταξη. Σε αντίθετη περίπτωση το αγροτεμάχιο απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που δικαιούχος της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04, ενταχθεί και στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης με διαφορετικά αγροτεμάχια από εκείνα που είναι ήδη ενταγμένα στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης, οι δεσμεύσεις για τα ενταγμένα αγροτεμάχια κάθε Πρόσκλησης εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Για τους υποψηφίους της Δράσης των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ισχύουν τα εξής βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

 • Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.
 • Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της Δράσης, καθώς και να τηρούν τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όσον αφορά το Μητρώο Εισροών και Εκροών - Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), τις γενικές υποχρεώσεις του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης και τις διατάξεις του Προγράμματος Δράσης για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι διετούς διάρκειας και εκκινούν από την ημέρα δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να κατέχουν τα ενταγμένα αγροτεμάχια νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων,
 • να διατηρούν τα ενταγμένα αγροτεμάχια σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις,
 • να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία έχουν ενταχθεί στη Δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων,
 • να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής για την καταβολή της ενίσχυσης της Δράσης της παρούσας η οποία αποτελεί παράρτημα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ), μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη Δράση αγροτεμάχιο,
 • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), που υποστηρίζει τη Δράση, τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων,
 • να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα,
 • να τηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα,
 • να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της Δράσης.

Για να διαβάσετε την 3η Πρόσκληση της Δράσης 10.01.04, πατήστε εδώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:

 • Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης, ενώ το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου χωρίς παροχή επιπλέον ενίσχυσης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα ετήσια χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα ετήσιων χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό. Στο τμήμα της έκτασης στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.
 • Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στα αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης και για τα δύο έτη της δέσμευσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια, και περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους, αρδευτικού νερού ή φυλλοδιαγνωστικής.
 • Να διαθέτουν ετήσιο «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό). Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα Γεωπόνο.
 • Οι εργαστηριακές αναλύσεις και τα ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής φυλάσσονται στο γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο του δικαιούχου, που πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των δεσμεύσεων καθώς και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά το τέλος αυτών. Ο φάκελος αυτός είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε αίτημα.
 • Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση στήριξης για την ειδική δέσμευση Γ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για διαφορετικά αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους για συγκεκριμένες ετήσιες αροτραίες καλλιέργειες και στην ειδική δέσμευση Α ή στην ειδική δέσμευση Β της Δράσης 10.1.04.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Όσον αφορά τη λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα και την εφαρμογή κτηνοτροφικών αποβλήτων ισχύουν τα εξής:

 • Οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα κοντά σε επιφανειακά νερά (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφροι και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) ή υπόγεια νερά (πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις) και ειδικότερα:
   • Προκειμένου για αζωτούχα λιπάσματα: σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από όχθες επιφανειακών υδάτινων όγκων σε περίπτωση έκτασης με κλίση μέχρι 8%, και σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων σε παρόχθιους αγρούς με κλίση άνω του 8%,
   • Προκειμένου για κτηνοτροφικά απόβλητα: σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από όχθες επιφανειακών υδάτινων όγκων για την περίπτωση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, και 20 μέτρων για την περίπτωση των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων.
   • Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8%, όταν τα λιπάσματα ή τα κτηνοτροφικά απόβλητα είναι σε υγρή μορφή, με εξαίρεση την εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με τη μέθοδο της έγχυσης.
   • Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από υδροληψίες υπόγειου νερού (γεωτρήσεις, πηγές και πηγάδια) προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση.
   • Σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από κάθε άλλη υδροληψία υπόγειου νερού.
 • Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Επιπλέον, τα κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να διατίθενται στους εδαφικούς αποδέκτες σε ανεπεξέργαστη μορφή (αχώνευτα).
 • Η εφαρμογή τόσο των αζωτούχων λιπασμάτων όσο και των επεξεργασμένων υγρών ή στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων απαγορεύεται να γίνεται σε ακατέργαστες εδαφικές εκτάσεις που δεν καλύπτονται από βλάστηση οποιασδήποτε μορφής, φυτοφράκτες ή γειτονικά κτήματα, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος απωλειών λόγω απορροής ή διήθησης είναι μεγάλος.
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων:
 • σε παγωμένες ή καλυμμένες με χιόνια επιφάνειες, καθώς και σε εδάφη κορεσμένα με νερό, που δε στραγγίζουν επαρκώς ή πλημμυρισμένα,
   • ενώ υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης στο αμέσως επόμενο διήμερο,
   • όταν πνέει ισχυρός άνεμος.
 • Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά απόβλητα πάνω από 250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, το αντίστοιχο όριο είναι 170 κιλά/εκτάριο.
 • Τα στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα πρέπει να ενσωματώνονται στο έδαφος άμεσα ή το αργότερο μέσα σε διάστημα 12 ωρών από την εφαρμογή τους.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες, πρέπει να προσέχουν κατά τη λίπανση των καλλιεργειών ώστε αθροιστικά α) το άζωτο των αζωτούχων λιπασμάτων και β) το διαθέσιμο στα φυτά άζωτο από τα κτηνοτροφικά απόβλητα κατά την καλλιεργητική περίοδο εφαρμογής τους, να μην υπερβαίνει τον καθοριζόμενο μέγιστο αριθμό μονάδων αζώτου (ποσότητα προστιθέμενου αζώτου ανά μονάδα επιφάνειας) ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και τον τύπο εδάφους.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν λιπάσματα που περιέχουν άζωτο ή κτηνοτροφικά απόβλητα κατά την περίοδο μειωμένων εισροών. Εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό ισχύει στην περίπτωση της ορθολογικής λίπανσης καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών, με την προϋπόθεση της μη εφαρμογής αποβλήτων πτηνοτροφείων και υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. Τα απόβλητα πτηνοτροφείων και τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα, επιπλέον, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό άμεσα διαθέσιμου αζώτου απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε αμμώδη εδάφη και κατά την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως 30η Νοεμβρίου.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται κατά τη βασική λίπανση να εφαρμόζουν ποσότητα αζώτου που υπερβαίνει το 25% της συνολικά απαιτούμενης για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
 • Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται κατά την περίοδο μειωμένων εισροών να εφαρμόζουν ποσότητα αζώτου που υπερβαίνει το 25% της συνολικά απαιτούμενης για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
 • Για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες, ισχύουν και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του Προγράμματος Δράσης, οι οποίες αφορούν τη λίπανση, την άρδευση και τις λοιπές καλλιεργητικές τεχνικές, και ο έλεγχος των οποίων γίνεται μέσω της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ενώ στην περίπτωση έκδοσης νέων Προγραμμάτων Δράσης ή αναθεώρησης του υφιστάμενου, οι γεωργοί οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα σε αυτά.