Πρόγραμμα Κατάρτισης 18-24 | Ανακοίνωση

Published: 15/02/2016
Views: 7859

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 18-24
To νέο πρόγραμμα κατάρτισης 18-24 (2016)

Σε σημερινό Δελτίου Τύπου (15/02/2015) το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών. Το έργο αφορά σε 15.000 άτομα πανελλαδικά σε 4 κλάδους:
- Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
- Λιανικό Εμπόριο
- Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
- Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 έως και 31.12.1997
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
  • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής/ δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
  • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου ενιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα.
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται σε 1.471 € μικτά ανά καταρτιζόμενο.

Κριτήρια Επιλογής.

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014, δηλαδή εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 - 31/12/2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 60 μόρια.

Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1   Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
*Ως καταληκτική ημερομηνία
του χρόνου ανεργίας  υπολογίζεται
η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
συμμετοχής
(31.03.2016) 

 0-4 μήνες

2 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας
5-8 μήνες
8 μόρια + 1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο έως και τον όγδοο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 14 μόρια
9 μήνες και άνω
14 μόρια + 1 μόριο ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον ένατο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια 
2   Ετήσιο εισόδημα
ατομικό ή οικογενειακό
(φορολ.έτος 2014).
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου
υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

 α) Ατομικό 0 - 3.500,00
β) Οικογενειακό 0-7.000,00€

20 μόρια

 α) Ατομικό 3.501,00-5.000,00
β) Οικογενειακό 7.001,00-10.000,00€

15 μόρια
α) Ατομικό 5.001,00-8.000,00
β) Οικογενειακό 10.001,00-16.000,00
10 μόρια
α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00
β) Οικογενειακό 16.001,00-26.000,00
5 μόρια
α) Ατομικό από 12.001,00€ και άνω
β) Οικογενειακό από 16.001,00€ και άνω
0 μόρια
3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο
(Μέγιστος βαθμός:20 μόρια)

Απόφοιτος Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης

 20

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας
και Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

 10

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

5

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 60 μόρια

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση.

Θεωρία και πρακτική άσκηση θα εναλλάσσονται. H θεωρία διαρκεί 120 ώρες και η πρακτική άσκηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διαρκεί 260 ώρες.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής.
Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-eede.gr και edu.sepe.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 16/2/2016 έως 31/3/2016.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

3. Για την οριστική επιλογή του κάθε επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει στον ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων.

Προθεσμία Υποβολής. Από τις 16/02, ώρα 16.00 ως τις 31/03/2015, ώρα 23.59.59.
Προσοχή: Κάποιοι στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν μόλις δημοσιευθεί η προκήρυξη.

Δικαιολογητικά:
Θα σας ζητηθούν τα εξής δικαιολογητικά για την διασταύρωση των στοιχείων σας:
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
• Φωτοτυπία τίτλου/ων σπουδών.
• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, η οποία πρέπει να είναι εν ισχύ.
• Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για (α) την ακρίβεια και αλήθεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και (β) την μη παρακολούθηση άλλου προγράμματος κατάρτισης, κατά το τελευταίο δίμηνο
• Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την 01.12.2015, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

Για την δήλωση του λογαριασμού στον οποίο θέλετε να καταβάλλεται το επίδομα κατάρτισης σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα χρειαστεί φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας (να φαίνεται το ΙΒΑΝ). Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, πρέπει να είστε ο πρώτος δικαιούχος.


Aναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τεσσάρων υποέργων www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-eede.gr και edu.sepe.gr.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσηςeu1 eu2 new espa logo eu4


Στοιχεία επικοινωνίας:

Αθήνα

Γ.Σούτσου 4 (Πλ.Δαβάκη),Αιγάλεω,12243,Αθήνα (ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ)
Τηλέφωνο:210 5909780, 210 5987193, 6980614770 (What's Up),
FAX:210 5909717 email:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα

Κανακάρη 101 (εντός στοάς),
Τηλ:2610625576, Fax:2610625578, e-mail:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πύργος

Ρήγα Φεραίου 112,
Τηλ:2621040200-212-218, Fax:2621040210, e-mail:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίπολη

Πανός 5,
Τηλ:2710235516, Fax:2710235519, e-mail:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ζάκυνθος

Αμπελόκηποι,
Τηλ:2695045956, Fax:2695045474, e-mail:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αμαλιάδα

Καλαβρύτων 18-20,Αμαλιάδα,
Τηλ:26220-38384, e-mail:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Φροντιστήριο Επίκεντρο

Γαστούνη

Πλατεία Ηρώων, Γαστούνη,
Τηλ:2623400790, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Φροντιστήριο Επίκεντρο© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ